luni, 25 iulie 2011

A fost instituită Adunarea Parlamentară a Republicii Moldova şi a Poloniei


Foto: Arena.md
Comunicat de presă 

Chișinău, 25 iulie 2011 

În cadrul ceremoniei de instituire a Adunării Parlamentare a forurilor legislative ale celor două țări Preşedintele Parlamentului Marian Lupu, Președinte interimar al Republicii Moldova, şi Mareşalul Seimului Republicii Polone, Grzegorz Schetyna, care se află într-o vizită oficială de o zi în ţara noastră, în fruntea unei delegaţii oficiale, au semnat o Declaraţie comună de parteneriat. De asemenea, a fost semnat statutul Adunării Parlamentare.


Președintele Marian Lupu a accentuat cu această ocazie că Polonia este pentru ţara noastră un partener strategic, în special, în contextul integrării europene, iar formarea Adunării Parlamentare moldo-polone este un pas înainte pe calea creării unui sprijin, a unei platforme pentru transfer de experienţă, care va contribui la fortificarea eforturilor tuturor ramurilor puterii de stat din Moldova pe calea integrării europene.

Grzegorz Schetyna a menţionat că evenimentul de azi este unul de importanţă, în contextul deţinerii, de către Republica Polonia, a preşedinţiei UE. Mareșalul Seimului Republicii Polone a spus că inaugurarea Adunării Parlamentare moldo-polone va influenţa semnificativ relaţiile pentru următorii ani dintre cele două state.
Din componența Adunării Parlamentare fac parte10 deputați și senatori polonezi și 10 deputați moldoveni.
Co-președinți ai Adunării Parlamentare sunt Igor Corman, președintele Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, și Andrzej Halicki, președintele Comisiei politică externă a Seimului polonez.

Potrivit statutului, următoarea reuniune a Adunării Parlamentare moldo-polone, va avea loc la anul viitor la Varșovia, iar în septembrie 2011 se va convoca Biroul Adunării.

Secţia Relaţii cu mass-media a Parlamentului Republicii MoldovaDeclaraţia comună
a Adunării Parlamentare Republica Moldova – Republica Polonă
Adunarea Parlamentară Republica Moldova – Republica Polonă, constituită azi, 25 iulie 2011, la Chişinău,
Pornind de la voința comună de a contribui la dezvoltarea și consolidarea unor relații de colaborare şi prietenie, în baza parteneriatului existent între cele două state,
Avînd în vedere rolul fundamental al autorităților legislative pentru dezvoltarea și consolidarea democrației, pentru exprimarea intereselor cetățenilor și ale societății în ansamblu,
Considerînd că relațiile interparlamentare reprezintă un instrument eficient de dezvoltare și extindere a relațiilor între cele două state la nivel bilateral, regional şi european,
Fiind conştienți de faptul că o poziţie consolidată a parlamentelor în procesul de integrare europeană, prin intensificarea continuă a capacităţilor acestora, va conferi o nouă calitate şi legitimitate procesului în ansamblu,
Reafirmînd că Parteneriatul Estic reprezintă un instrument eficient pentru intensificarea relațiilor, accelerarea asocierii la nivel politic și continuarea integrării la nivel economic dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova,
Salutînd Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica Europeană de Vecinătate din 25 mai 2011, întitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”, în special, includerea unei abordări mai diferenţiate între statele Parteneriatului Estic şi Uniunea Europeană prin condiţionarea creşterii sprijinului Uniunii Europene de progresul în consolidarea democraţiei şi statului de drept (more for more), precum şi referinţa la art. 49 al Tratatului Uniunii Europene, 

Menţionînd caracterul dinamic al negocierilor între Uniunea Europeană și Republica Moldova asupra Acordului de Asociere și al dialogului privind liberalizarea regimului de vize, precum și progresele înregistrate de aceasta pe calea reformelor și a democrației, constatate inclusiv în raportul de evaluare privind Republica Moldova al Comisiei Europene, adoptat la 25 mai 2011, care au permis calificarea Republicii Moldova drept o potențială istorie de succes a Politicii Europene de Vecinătate,
Accentuînd importanţa crucială a reformelor continue, angajamentul activ al Republicii Moldova și adeziunea sa la valorile și principiile comune, îndeosebi democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului, pentru viitorul european al Republicii Moldova,

a convenit asupra următoarelor:
1. Părțile s-au angajat să procedeze la transmiterea reciprocă de informații și documente de interes public cu privire la activitatea legislativă și procedurile parlamentare. Partea polonă va sprijini proiectele de reformă legislativă și instituțională promovate în Republica Moldova, oferind recomandări pe plan legislativ, în vederea elaborării și adoptării actelor normative conform acquis-ului comunitar, precum și să acorde sprijinul, în cadrul unor proiecte de asistență ale Uniunii Europene, ce urmăresc întărirea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova.
2. Partea polonă va spijini activ în faţa instituţiilor europene, în deosebi, în Parlamentul European, inițiativele care vizează procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Partea polonă va susţine adoptarea, în septembrie curent a Rezoluţiei Parlamentului European conținînd recomandările sale adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile în curs de desfățurare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în vederea încheierii unui Acord de asociere.
3. Părţile sunt încrezătoare că Summit-ul Parteneriatului Estic de la Varşovia, din 29 – 30 septembrie curent, va lăsa „uşa deschisă” perspectivei europene pentru statele cu adevărat hotărîte să adere într-un viitor previzibil la Uniunea Europeană, printre care şi Republica Moldova. Partea polonă va susţine recunoaşterea unei perspective clare de integrare europeană a Republicii Moldova, care constituie atît o pîrghie valoroasă în implementarea reformelor, cît şi un catalizator necesar pentru sprijinul public pentru aceste reforme.


4. Partea polonă va susţine, trecerea, pe durata Preşedinţiei polone la Uniunea Europeană, la faza a doua - cea de implementare - a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize, precum şi iniţierea negocierilor Uniunii Europene cu Republica Moldova privind crearea unei Zone de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător, a negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la Spaţiul Aeronautic Comun European.
5. Republica Polonă respectă suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internaţional. Soluţia viabilă şi finală pentru conflictul transnistrean poate fi atinsă doar în formatul de negocieri 5+2. Părţile au confirmat necesitatea unui angajament sporit al Uniunii Europene în eforturile de soluţionare a conflictului transnistrean, inclusiv prin susţinerea măsurilor de consolidare a încrederii, promovarea contactelor interpersonale și a relațiilor comerciale, iar rolul proactiv jucat de Uniunea Europeană în negocierile 5 + 2 să fie înzestrat cu resurse adecvate.

Statutul
Adunării Parlamentare a Republicii Polone şi Republicii Moldova
adoptat la Chişinău la data de 25 iulie 2011Adunarea Parlamentară a Republicii Polone şi a Republicii Moldova, numită în continuare „Adunarea”, constituită în temeiul Hotărîrilor Seim-ului Republicii Polone din 27 mai 2011, Senatului Republicii Polone din 26 mai 2011 şi Parlamentului Republicii Moldova din 8 iulie 2011 adoptă Statutul Adunării Parlamentare a Republicii Polone şi a Republicii Moldova cu următorul conţinut:Componenţa Adunării

§ 1.

 1. Adunarea este un organ consultativ interparlamentar care s-a constituit în vederea elaborării punctelor de vedere comune privind problemele şi proiectele ce reprezintă obiect de interes bilateral.
 2. La Adunare participă delegaţiile compuse din 10 parlamentari ai Parlamentului Republicii Polone (7 deputaţi, 3 senatori) şi 10 parlamentari ai Parlamentului Republicii Moldova.
 3. Alegerea reprezentanţilor în Adunare o face Seim-ul şi Senatul Republicii Polone şi Parlamentul Republicii Moldova pe perioada lor de mandat. Alegerea şi modificarea componenţei delegaţiilor se fac în conformitate cu procedurile interne ale parlamentelor fiecărei părţi.Biroul Adunării

§ 2.

 1. Organul de lucru al Adunării este Biroul.
 2. Biroul Adunării coordonează activitatea Adunării între Sesiunile Plenare. Raportul privind activitatea Biroului este prezentat în vederea aprobării în timpul proximei Sesiuni Plenare.
 3. Biroul Adunării se compune din patru membri, cîte doi de fiecare parte (preşedintele delegaţiei, numit în continuare „Preşedintele Adunării” şi adjunctul lui), aleşi corespunzător de către fiecare parte pe perioada de mandat a Seim-ului şi Senatului Republicii Polone, precum şi a Parlamentului Republicii Moldova.
 4. Biroul Adunării realizează sarcinile sale susţinut de Secretariatul Adunării. Secretariatul se compune din 2 Secretari, cîte unul de fiecare parte.

Sesiunile Plenare ale Adunării

§ 3.

 1. Adunarea se întruneşte în Sesiuni Plenare. Sesiunea Plenară se convoacă o dată pe an, alternativ în Republica Polonă şi Republica Moldova.
 2. Preşedintele Adunării convoacă Sesiunea Plenară înştiinţînd membrii Adunării despre data, locul şi ordinea de zi a Sesiunii cu cel puţin 30 de zile înainte.
 3. Sesiunea Plenară care are loc în Polonia este deschisă de membrul Biroului Adunării din partea Republicii Polone, iar cea care are loc în Moldova de către membrul Biroului din partea Republicii Moldova. Şedinţele sunt conduse alternativ de către membrii Biroului Adunării.
 4. Pentru adoptarea documentelor menţionate la § 4 de către Adunare în timpul Sesiunii Plenare este necesară prezenţa nu mai puţin de jumătate din numărul membrilor Adunării fiecărei părţi.
 5. Deciziile Adunării se aprobă prin vot şi pentru a fi valide este necesară majoritatea simplă de voturi a fiecărei părţi.
 6. În timpul desfăşurării Sesiunii Plenare pot lua cuvântul persoane invitate de către Biroul Adunării. La Sesiunea Parlamentară pot participa în calitate de invitaţi şi alte persoane, mai ales parlamentari, reprezentanţi ai organelor statului fiecărei părţi, inclusiv reprezentanţi ai personalului diplomatic din ambele state, ai instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale, precum şi reprezentanţi ai parlamentelor din alte state.
 7. În urma desfăşurării Sesiunii Plenare se întocmesc, în limba poloneză şi limba de stat a Republicii Moldova, următoarele documente care reprezintă singura constatare oficială privind derularea Sesiunii Plenare:

1)      stenograma care cuprinde înregistrarea completă a desfăşurării Sesiunii Plenare,

2)      proces verbal al Sesiunii Plenare care cuprinde o descriere succintă a desfăşurării şedinţelor, precum şi – în cadrul anexelor – documentele complete, propunerile făcute şi alte materiale discutate în cadrul Sesiunii Plenare.Documentele Adunării

§ 4.

 1. Adunarea adoptă Statutul Adunării şi acceptă documentele privind chestiuni definite în Statut.
 2. Adunarea poate adopta mai ales următoarele documente:

1)      declaraţii – care cuprind punctul de vedere privind o anumită chestiune,

2)      apeluri adresate parlamentarilor sau autorităţilor publice vizînd demararea unor acţiuni, iniţiative sau sarcini,

 1. Fiecare parte are dreptul să înainteze proiectele documentelor care urmează să fie analizate de Adunare, prin intermediul preşedintelui delegaţiei fiecărei părţi menţionat la § 2 alin. 3.
 2. Proiectele documentelor ce vor fi analizate de Adunare în timpul Sesiunii Plenare sunt înaintate de fiecare parte în adresa Biroului Adunării cu cel puţin 7 zile înainte de începerea Sesiunii.
 3. Amendamente la proiectele documentelor pot fi înaintate de fiecare parte cu 24 de ore înainte de începerea Sesiunii Plenare.Prevederi speciale şi finale

§ 5.

 1. Modificările Statutului Adunării se adoptă, la propunerea fiecărei părţi sau a Biroului Adunării, prin votul a 2/3 din membrii Adunării ai fiecărei părţi.
 2. Adunarea se desfăşoară în limba poloneză şi limba de stat a Republicii Moldova. Documentele menţionate la § 4 se întocmesc în limba poloneză şi limba de stat a Republicii Moldova, iar şedinţele Adunării se traduc în limba poloneză şi limba de stat a Republicii Moldova.
 3. Toate costurile legate de organizarea Sesiunii Plenare, inclusiv costurile privind cazarea, masa şi traducerile sunt suportate de partea care organizează Sesiunea Plenară. Partea care se deplasează la Sesiune îşi acoperă costurile de deplasare.Niciun comentariu: