luni, 11 iulie 2011

Rezoluţia Adunării Parlamentare OSCE privind Republica Moldova, adoptată la Belgrad

O rezoluţie a Adunării Parlamentare a OSCE pe tema Transnistriei face apel la reluarea negocierilor în formatul 5+2

Adunarea Parlamentară a OSCE a adoptat, la 10 iulie, la Belgrad o rezoluţie pe tema Transnistriei în care se face apel la reluarea negocierilor în formatul 5+2.
Rezoluţia pregătită de parlamentara suedeză Walburga Habsburg Douglas spune că democratizarea pe întregul teritoriu al RM va contribui la găsirea unui statut special pentru Transnistria în componenţa unei Moldove integre şi suverane.

În document se face apel la Rusia să ducă la încheiere evacuarea muniţiilor şi trupelor din stânga Nistrului.
Premierul Vlad Filat a declarat vineri seara după discuţii informale cu liderul transnistrean Igor Smornov la un meci de fotbal la Tiraspol că reluarea negocierilor oficiale eşuată pe 21 iunie la Moscova poate avea loc în septembrie.

Radio Europa Liberă


COMUNICAT DE PRESĂ

Chișinău, 11 iulie 2011 – O delegație a Parlamentului Republicii Moldova a participat, în perioada 6-10 iulie 2011, la sesiunea anuală a Adunării Parlamentare a OSCE. Din componența delegației au făcut parte deputații Simion Furdui, Stella Jantuan și Vasilii Șova.
Unul din principalele subiecte ale sesiunii a fost reglementarea conflictului transnistrean. AP OSCE a adoptat o rezoluție în această chestiune.

În cadrul reuniunii delegatia Parlamentului Republicii Moldova a avut o intrevedere cu Alexandr Kozlovskii, șeful delegației Federatiei Ruse la AP OSCE, Vicepreședinte AP OSCE, Vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri externe al Dumei de Stat a Federației Ruse. In cadrul întrevederii părțile au discutat subiecte incluse în Rezoluția AP OSCE privind Moldova, precum și stadiul actual al negocierilor în problema transnistreană.

De asemenea, delegația Parlamentului Republicii Moldova a avut o întrevedere cu delegația Republicii Italiene, condusă de Riccardo Migliori, șeful delegației italiene la AP OSCE, Vicepreședinte AP OSCE. Aceasta a fost prima întrevedere oficială între cele două delegații in cadrul AP OSCE. Membrii delegației Parlamentului RM au informat omologii italieni despre evoluția evenimentelor politice din Republica Moldova, in special despre chestiunea legata de alegerea Președintelui tarii.

Simion Furdui, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova, s-a pronunțat pentru promovarea cooperării moldo-italiene pe multiple planuri, precum si pentru atragerea investițiilor italiene in economia Republicii Moldova. Deputatul Vasile Șova, a trecut in revistă stadiul actual și perspectivele soluționării problemei transnistrene, menționînd faptul că partea moldovenească speră ca in luna septembrie la Moscova vor fi relansate oficial negocierile in formatul 5 + 2.

La rîndul său, Riccardo Migliori a asigurat că Parlamentul italian va sustine in continuare aspirațiile europene ale Republicii Moldova și este deschis pentru promovarea dialogului moldo-italian pe arena internațională. Interlocutorii au susținut ideea întrunirii neoficiale a reprezentanților Parlamentului Republicii Moldova şi sovietului suprem de la Tiraspol preconizată pentru 2-3 octombrie 2011 la Stockholm și organizată de către Grupul AP OSCE pentru Republica Moldova.

Secţia Relaţii cu mass-media a Parlamentului Republicii Moldova

COMUNICAT DE PRESĂ
Rezoluţia privind Republica Moldova,
adoptată de Adunarea Parlamentară OSCE
Chişinău, 11 iulie 2011 – Adunarea Parlamentară OSCE a adoptat ieri o Rezoluţie privind Republica Moldova, care se conţine în Declaraţia de la Belgrad – documentul final al sesiunii anuale a Adunării Parlamentare OSCE, care s-a desfăşurat în perioada 6-10 iulie 2011, la Belgrad, Republica Serbia.
Potrivit Rezoluţiei, Adunarea Parlamentară OSCE face următoarele recomandări şi solicitări:
·        reluarea discuţiilor de soluţionare în formatul 5+2, cu participarea mediatorilor din Federaţia Rusă, Ucraina, OSCE, UE şi SUA în calitate de observatori;
·        identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană în componenţa Republicii Moldova reprezintă scopul principal în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean;
·        continuarea eforturilor din partea Guvernului Republicii Moldova şi administraţiei regiunii transnistrene cu privire la măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii în Republica Moldova;
·        reluarea şi finalizarea procesului de retragere a trupelor şi muniţiilor Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul OSCE.
·        transformarea, prin consultări, a mecanismului curent de pacificare într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional (OSCE);
·        salută disponibilitatea Parlamentului Republicii Moldova şi a reprezentanţilor sovietului suprem de la Tiraspol de a se întruni neoficial la Stockholm la data de 2-3 octombrie 2011, într-o reuniune organizată de către Grupul AP OSCE pentru Republica Moldova.
Rezoluţia privind Republica Moldova a fost elaborată de deputatul suedez Walburga Habsburg Douglas.
Peste 230 de parlamentari din circa 50 de ţări au participat la cea de-a XX-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a OSCE cu genericul „Consolidarea eficienţei OSCE – un nou început după summitul de la Astana”.
La reuniune a participat şi o delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova, formată din deputaţii Simion Furdui, Stella Jantuan şi Vasilii Şova.

Secţia Relaţii cu mass-media a Parlamentului Republicii Moldova

REZOLUŢIA

privind Republica Moldova

(6-10 iulie 2011, Belgrad, Serbia, AP OSCE)1.  Reamintind rezoluţiile anterioare ale Adunării Parlamentare a OSCE privind Republica Moldova, adoptate mai devreme în timpul sesiunilor anuale,

2.  Recunoscând progresul realizat în ceea ce priveşte asigurarea dezvoltării instituţiilor democratice în Republica Moldova, inclusiv progresele înregistrate privind îndeplinirea angajamentelor asumate față de OSCE, remarcate de către Misiunea OSCE de monitorizare a alegerilor în cadrul ultimelor alegeri parlamentare în noiembrie 2010,

3.   Luînd act de impasul politic în privinţa alegerii unui şef de stat şi de necesitatea unui dialog politic cu mult mai intens în rîndul forţelor politice din Moldova,

4.  Recunoscînd că existenţa unui conflict nerezolvat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova constituie o ameninţare la adresa securităţii şi stabilităţii în Europa şi în zona OSCE,

5.    Reafirmînd angajamentul OSCE de a găsi o soluţie a conflictului transnistrean prin intermediul procesului de negocieri 5 +2,

6.                 Luînd act de consultările sporite între părţi în procesul de negocieri,Adunarea Parlamentară a OSCE:7.   Solicită reluarea discuţiilor de soluţionare în formatul 5+2, cu participarea mediatorilor din Federaţia Rusă, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în calitate de observatori în stabilirea negocierilor;8.   Consideră că scopul principal în procesul de soluţionare al conflictului transnistrean constă în identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană în componenţa Republicii Moldova în consolidarea şi asigurarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova în cadrul hotarelor sale, recunoscute internaţional;9.  Exprimă convingerea sa că procesul de democratizare pe întreg teritoriul Republicii Moldova ar contribui la realizarea acestui obiectiv;10.  Îndeamnă Guvernul Republicii Moldova şi administraţia regiunii transnistrene să îşi continue eforturile cu privire la Măsurile de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova;11.  Subliniază faptul că intensificarea dialogului dintre diferite instituţii şi organizaţii publice de pe ambele părţi ale rîului Nistru, precum şi consolidarea contactelor directe interumane, ar ajuta la creşterea încrederii şi siguranţei reciproce;  12. Apelează la Federaţia Rusă de a relua şi finaliza procesul de retragere a trupelor şi a muniţiilor de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu principiile relevante ale dreptului internaţional, precum şi cu angajamentele asumate în cadrul OSCE;

13.  Reiterează angajamentul Adunării pentru susţinerea activităţii importante depuse de către Misiunea OSCE în Republica Moldova;14.  Îndeamnă toţi participanţii procesului de reglementare a conflictului transnistrean să întreprindă consultări cu scopul transformării mecanismului curent de pacificare într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional (OSCE);15. Salută disponibilitatea Parlamentului Republicii Moldova şi a reprezentanţilor Sovietului Suprem de a se întruni neoficial la Stockholm la data de 2-3 octombrie 2011, într-o reuniune organizată de către Grupul AP OSCE pentru Republica Moldova;16. Reiterează disponibilitatea Grupului pentru Moldova al Adunării Parlamentare a OSCE în vederea susţinerii păcii, stabilităţii şi statului de drept în ţară, inclusiv prin oferirea suportului în dialogul politic în procesul de reglementare al conflictului transnistrean.
RESOLUTION  ONMOLDOVA(Belgrade, 6-10 iulie 2011, OSCE PA) 1. Recalling the previous resolutions on the Republic of Moldova of the OSCE Parliamentary Assembly, adopted earlier during the Annual Sessions, 1. Recognizing progress made with regard to ensuring the development of democratic institutions in the Republic of Moldova, including progress in meeting OSCE commitments noted by the OSCE election observation mission during the last parliamentary elections in November 2010, 1. Noting the political impasse in electing a head of state and the need for much greater political dialogue among political forces in Moldova, 1. Recognizing that the existence of an unsettled conflict in the Transnistrian region of the Republic of Moldova constitutes a threat to security and stability in Europe and the OSCE area, 1. Reaffirming the OSCE commitments to finding a solution to the Transnistrian conflict through the 5+2 negotiations process, 1. Noting intensified consultations among the sides in  the negotiations process;

The OSCE Parliamentary Assembly: 1. Calls for the resumption of the settlement talks in the 5+2 format, with the efforts of the mediators from the Russian Federation, Ukraine, and the OSCE, and the European Union (EU) and the United States as observers in the settlement negotiations; 1. Considers that identification of the special legal status for the Transnistrian region in the composition of the Republic of Moldova, while consolidating and ensuring the sovereignty, independence and territorial integrity of the Republic of Moldova within its internationally recognized borders, constitutes the major aim of the Transnistrian conflict settlement process; 1. Expresses its conviction that democratization throughout the Republic of Moldova would contribute to achievement of this aim; 1. Urges the Moldovan Government and the administration of the Transnistrian region to continue their efforts with regard to Confidence and Security Building Measures; 1. Emphasizes that intensification of the dialogue between various institutions and public organizations from both sides of the Nistru River, as well as fostered people-to-people contacts, would help to increase mutual trust and confidence; 1. Appeals to the Russian Federation to renew and finalize the process of withdrawal of its troops and munitions from the territory of the Republic of Moldova in accordance with relevant principles of international law and commitments undertaken in the OSCE framework; 1. Reiterates the Assembly´s commitment to supporting the important work done by the OSCE Mission to Moldova; 1. Invites all participants in the Transnistrian conflict settlement to undertake consultations with a view to transforming the current peacekeeping mechanism into a multinational civilian mission under the international (OSCE) mandate; 1. Welcomes the willingness of the parliament of Moldova and representatives of the Supreme Soviet to meet informally in Stockholm 2-3 October 2011, at a meeting facilitated by the OSCE PA Parliamentary Team on Moldova; 1. Reiterates the readiness of the OSCE Parliamentary Asssembly´s Parliamentary Team on Moldova to support peace, stability and rule of law in the country, including through the support of political dialogue in the Transnistrian settlement process.

Niciun comentariu: