miercuri, 28 decembrie 2011

Guvernul a aprobat proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare

28.12.2011
Comunicat de presă
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri
În cadrul şedinţei, a fost aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare. Proiectul în cauză conţine Strategia propriu-zisă şi Planul de implementare a acesteia pentru perioada 2012-2015.
Documentul a fost elaborat în corespundere cu prevederile Legii privind descentralizarea administrativă, aprobată încă în anul 2006 şi este primul, unicul şi principalul document de politică publică în domeniul administraţiei publice locale, care determină mecanismele naţionale pentru asigurarea unei autonomii locale autentice, descentralizare şi consolidarea capacităţilor primăriilor şi consiliilor alese.

Strategia Naţională de Descentralizare stabileşte obiectivele pe termen imediat şi termen mediu (3-5 ani) în vederea implementării priorităţii de descentralizare a puterii şi asigurării autonomiei locale, în corespundere cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale.
Implementarea practică a Strategiei necesită surse financiare consistente. În acest context, şi-au confirmat disponibilitatea de a acorda asistenţă pentru implementarea ei mai multe organizaţii internaţionale, donatori şi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova precum: Guvernul Suediei, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, PNUD, Consiliul Europei, UE.
Tot astăzi, Cabinetul de Miniştri a aprobat Planul de acţiuni pentru perioada 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, precum şi decizia privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Regulamentul Consiliului coordonator al conducătorilor organelor de anchetă fiscală (financiară) ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente.
De asemenea, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului şi au operat modificări şi completări în unele hotărîri ale Guvernului cu referire la optimizarea numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor în instituţiile care reglementează domeniul agroalimentar.
Tot astăzi, Guvernul a aprobat Concepţia Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi planul de măsuri de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2012.
Printr-o altă hotărîre, Executivul a decis crearea Comisiei guvernamentale pentru selectarea companiei de avocatură care va reprezenta interesele Guvernului Republicii Moldova în cauza Franck Charles Arif versus Moldova, pendinte pe rolul Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor Investiţionale. În componenţa Comisiei sînt incluşi cîte un reprezentat de la ministerele Justiţiei, Finanţelor, Economiei, Cancelaria de Stat, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Corupţiei şi Agenţia Achiziţii Publice. Totodată, Executivul a decis alocarea, din Fondul de Rezerva, a sumei echivalente a 125 de mii de dolari americani, pentru plata cheltuielilor de arbitraj în cauza respectivă, aflată pe rol la Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor Investiţionale.
Cabinetul de Miniştri a aprobat astăzi hotărîrea privind tarifele pentru serviciile medico-sanitare, care conţine Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, Metodologia stabilirii acestora şi Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private. De menţionat că în Catalog au fost incluse servicii medicale noi care pînă în prezent nu s-au conţinut în acest Catalog. Totodată, completările vizează tarifele pentru anumite investigaţii performante prin rezonanţă magnetică nucleară, efectuate în în prezent de către instituţiile medico-sanitare din ţară.
O altă decizie aprobat de membrii Cabinetului de Miniştri vizează decernarea Bursei de excelenţă a Guvernului RM şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2012. La concurs au participat 43 de candidaţi, din 18 instituţii (28 - pentru Bursa de excelenţă şi 15 – pentru Bursa nominală). În rezultat au fost selectaţi 20 de doctoranzi care vor primi Burse de excelenţă a Guvernului a cîte 2500 lei şi 7 doctoranzi care s-au învrednicit de Burse nominale în mărime de 2000 lei fiecare.
Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2012. Aceasta prevede instruirea funcţionarilor din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv a aleşilor şi consilierilor locali. Cursurile de instruire şi perfecţionare se realizează atît din contul mijloacelor bugetare, cît şi prin intermediul proiectelor realizate cu suportul partenerilor de dezvoltare: Fondul fiduciar-multidonator pentru realizarea reformei APC, PNUD Moldova, altor donatori.
Guvernul a modificat şi completat Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008. Modificarea Regulamentului va duce la simplificarea procedurii de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor.
Cabinetul de Miniştri a modificat anexa la Hotărîrea Guvernului nr.273 din 22 aprilie 2011, “Cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2011 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale”.
Tot astăzi, au fost aprobate modificări în anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 Cu privire la aplicarea cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Anexa nr.1 cuprinde lista tuturor proiectelor de asistenţă tehnică în derulare finanţate de către comunitatea donatorilor. Modificările sînt necesare deoarece recent au demarat proiecte noi, iar unele au fost finalizate.
Totodată, Cabinetul de Miniştri a aprobat alocarea din Fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei “Moldsilva”, a sumei de 1 470 740 lei pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010.
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Chişinău la 5 septembrie 2011. Acordul moldo-austriac are drept scop asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii emigranţi originari din Republica Moldova şi, prin urmare, eliminarea efectelor negative ale proceselor care intervin la întoarcerea în ţară a emigranţilor care au muncit în Austria ori sau strămutat pe teritoriul statului austriac, în ambele cazuri aceste persoane nefiind îndreptăţite la prestaţii de asigurări sociale.
Tot astăzi, a fost aprobată iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de Consolidare a Încrederii”. În cadrul proiectului 13 milioane de euro din partea Uniunii Europene şi PNUD vor fi direcţionaţi pentru soluţionarea conflictului transnistrean, prin acordarea de asistenţă tehnică autorităţilor publice implicate în soluţionarea acestuia, în special celor aflate în zona de securitate. Programul este constituit din 3 componente : asistenţă tehnică, suport pentru dezvoltarea locală şi suport pentru societatea civilă, în cadrul cărora urmează a se pune accentul şi pe dezvoltarea infrastructurii, cu preponderenţă în sectorul medicinal.
Guvernul a aprobat, de asemenea, iniţierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul de finanţare a Programului „Asistenţă tehnică şi twinning, ca suport pentru implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană PNA 2009” . Amendamentul are ca obiectiv extinderea perioadei acordului cu încă 3 ani, în vederea creării condiţiilor, pentru implementarea unor proiecte care vor fi contractate în anul 2012.
Totodată, s-a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor.
Guvernul a acordat depline puteri directorului general al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, pentru negocierea proiectului Protocolului privind stingerea unor tratate internaţionale interdepartamentale încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul vamal în anii 1994-1998 şi care nu mai sînt funcţionale.
În cadrul şedinţei de astăzi, a mai fost aprobată iniţierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2011. Acest Acord constituie baza legală pentru cooperarea în dezvoltarea dintre Republica Moldova şi Regatul Suediei.
Cabinetul de Miniştri a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia. Proiectul presupune completarea statelor de personal cu încă 89 unităţi, stabilind astfel efectivul-limită la 196 unităţi.
Tot astăzi, Guvernul l-a numit pe Alexandru Coman în funcţia de director al Agenţiei Medicamentului, iar pe Igor Bolboceanu - în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia.
La finalul şedinţei, miniştrii au fost uraţi de către membrii Formaţiei folclorice „Româncuţa” din satul Tătărăşti, raionul Străşeni.
Serviciul de presă al Guvernului

Niciun comentariu: